logo

Web Mobile

Muallimin

Mobile Web

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Semua Sistem

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta


Sistem Akademik
#Sistem Akademik

elearning

Elearning


#Sistem Akademik

sib

Sistem Buku


#Sistem Akademik

sie

Ekstrakurikuler


#Sistem Akademik

sig

Sistem Guru


#Sistem Akademik

sij

Sistem Jadwal


#Sistem Akademik

sik

Sistem Kelas


#Sistem Akademik

sip

Sistem Presensi


#Sistem Akademik

sir

Sistem Rapot


#Sistem Akademik

sis

Sistem Siswa


#Sistem Akademik

siswa

Ruang Siswa


#Sistem Akademik

web

Web Muallimin


#Sistem Akademik

kelas

Ruang Kelas


#Sistem Akademik

perpus

Sistem PerpustakaanSistem Android
#Sistem Android

droidcatatan

Catatanan


#Sistem Android

droidhome

Muallimin


#Sistem Android

droidmadrasah

Presensi Madrasah


#Sistem Android

droidmengajar

Presensi Mengajar


#Sistem Android

droidpembina

Pembinaan Pegawai


#Sistem Android

droidsida

Catatan Anggaran


#Sistem Android

droidsin

Penilaian PPDB


#Sistem Android

droidsip

Presensi Kelas


#Sistem Android

droidsipegawai

Presensi KegiatanSistem Asrama
#Sistem Asrama

elearning.asrama

Elearning Asrama


#Sistem Asrama

kis.asrama

Kehidupan Islami


#Sistem Asrama

sia.asrama

SIA Asrama


#Sistem Asrama

sip.asrama

Presensi Asrama


#Sistem Asrama

wali

Ruang Wali


#Sistem Asrama

si.asrama

Sistem Input AsramaSistem Bimbingan Konseling
#Sistem Bimbingan Konseling

sibk

Bimbingan Konseling


#Sistem Bimbingan Konseling

sir.sibk

Sistem Rapot BK


#Sistem Bimbingan Konseling

elearning.sibk

Sistem Elearning BKSistem Internal
#Sistem Internal

monev

Monitoring dan Evaluasi


#Sistem Internal

rim

Refreshing Ideologi


#Sistem Internal

sdpa

Sistem Anggaran


#Sistem Internal

serpe

Sertifikat Pegawai


#Sistem Internal

sida

Dokumen Anggaran


#Sistem Internal

sipegawai

Kepegawaian Muallimin


#Sistem Internal

sips

Pembayaran SPP


#Sistem Internal

sismas

Sistem Master


#Sistem Internal

sipaket

Sistem Paket


#Sistem Internal

sitamu

Sistem Tamu


#Sistem Internal

tamu

Tamu


#Sistem Internal

siper

Sistem Perizinan


#Sistem Internal

perizinan

PerizinanSistem Kader
#Sistem Kader

sia.kader

Sistem Akademik Kader


#Sistem Kader

elearning.kader

Sistem Elearning Kader


#Sistem Kader

sir.kader

Sistem Rapot Kader


#Sistem Kader

ramadhan

Sistem Ramadhan


#Sistem Kader

sira

Sistem Buku RamadhanSistem PPDB
#Sistem PPDB

ppdb

PPDB


#Sistem PPDB

registrasi

Registrasi PPDB


#Sistem PPDB

sin

Nilai PPDB


#Sistem PPDB

sippdb

Sistem PPDB