logo

Web Mobile

Muallimin

Mobile Web

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Web Sistem

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

location_city

13

Sistem Akademik

location_city

9

Sistem Android

location_city

6

Sistem Asrama

location_city

3

Sistem Bimbingan Konseling

location_city

13

Sistem Internal

location_city

5

Sistem Kader

location_city

4

Sistem PPDB

location_city

53

Total Sistem


Sistem Muallimin
#Sistem Akademik

perpus

Sistem Perpustakaan


#Sistem Akademik

sik

Sistem Kelas


#Sistem Internal

tamu

Tamu


#Sistem Android

droidsida

Catatan Anggaran


#Sistem Asrama

elearning.asrama

Elearning Asrama


#Sistem Asrama

wali

Ruang Wali


#Sistem Akademik

sie

Ekstrakurikuler


#Sistem Internal

sitamu

Sistem Tamu


#Sistem Internal

sdpa

Sistem AnggaranKategori Sistem