logo

Web Mobile

Muallimin

Mobile Web

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Web Sistem

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

location_city

13

Sistem Akademik

location_city

9

Sistem Android

location_city

6

Sistem Asrama

location_city

3

Sistem Bimbingan Konseling

location_city

13

Sistem Internal

location_city

5

Sistem Kader

location_city

4

Sistem PPDB

location_city

53

Total Sistem


Sistem Muallimin
#Sistem Internal

sismas

Sistem Master


#Sistem PPDB

sippdb

Sistem PPDB


#Sistem Akademik

sie

Ekstrakurikuler


#Sistem Akademik

sis

Sistem Siswa


#Sistem Internal

sipegawai

Kepegawaian Muallimin


#Sistem Android

droidsida

Catatan Anggaran


#Sistem Android

droidsip

Presensi Kelas


#Sistem Android

droidmengajar

Presensi Mengajar


#Sistem Akademik

sik

Sistem KelasKategori Sistem